ระบบ PSIS


 • Announcement

  ด้วย สช จะดำเนินตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู/บุคลากร จากระบบ PSIS กับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ PSIS ให้มีความสมบูรณ์ เช่นข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน และข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ของบิดา มารดา ซึ่งโรงเรียนอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้

  แต่หากโรงเรียนใดเห็นว่าข้อมูลที่ทางโรงเรียนทำการบันทึกในระบบมีความถูกต้อง สมบูรณ์แล้วและไม่มีความประสงค์จะให้สช.นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ PSIS กรุณาแจ้งให้ สช ทราบ ได้ที่
  ๑ vvorakul@opec.go.th
  ๒ pngpeera@hotmail.co.th
  ๓ pattanan@opec.go.th

  24 มิ.ย. 2557 12:00:00 AM vvorakul 
 • Announcement

  เรื่องการจัดทำเรียนฟรี ๑๕ ปี

  หน้าต่างเรียนฟรี ๑๕ ปี ให้โรงเรียนดำเนินการยืนยันสิทธิการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ของนักเรียน ทุกชั้นเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน

  7 มิ.ย. 2557 06:38:44 AM vvorakul 
 • Announcement
  • โรงเรียนที่จะขอรับการอุดหนุนประจำปี ให้เร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลโรงเรียน ครู นักเรียน ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 มิถุนายน 2557 โดยเฉพาะจำนวนนักเรียนของโรงเรียนที่จะขอรับการอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งถ้าโรงเรียนไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จส้ินภายในวัน และเวลาดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เพราะระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและพิมพ์รายงานคำร้องขอรับเงินอุดหนุน อน.1,อน.2,อน.3 ทะเบียนคุมนักเรียนพิการ และรายงานคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 24.00 น. และใช้จำนวนนักเรียนดังกล่าวในการของบประมาณปี 2558 ถ้าโรงเรียนใดไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ สช.กำหนด โรงเรียนไม่สามารถที่จะมาร้องขอผ่อนผันใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น
  5 มิ.ย. 2557 10:12:00 AM vvorakul 
 • Official

  ชื่อวุฒิการศึกษาของครู และวิชาเอก วิชาโท ตรวจสอบที่นี่

  11 เม.ย. 2557 12:54:08 AM ping97 
 • Announcement

  วิธีการและคู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบ PSIS V.2 คลิ๊กที่นี่

  3 เม.ย. 2557 10:15:16 AM ping97 
Sitemap