ระบบ PSIS


 • Announcement

  การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


  ให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯและมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้บันทึกคำขอรับเงินอุดหนุน ที่เว็บไซต์ http://203.146.75.8 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น. หากไม่บันทึกยื่นคำขอรับผ่านระบบตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การขอรับเงินอุดหนุนฯ และให้ทำการพิมพ์ใบคำขอรับจากระบบงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน จัดส่งให้ถึงต้นสังกัดภายในวันที่ 14 มกราคม 2558

  30 ธ.ค. 2557 12:00:00 AM pongpeeraOPEC 
 • Announcement

  การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2


  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขอให้โรงเรียนทุกโรง ดำเนินการพิมพ์แบบรายงานจำนวนนักเรียน (อน.2) ด้านขวามือข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อใช้เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนในการกรอกแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 2 และขอให้โรงเรียนแนบแบบรายงานจำนวนนักเรียน (อน.2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) มาพร้อมกับแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ส่วนกลางส่งที่กลุ่มอุดหนุนการศึกษา สช. ส่วนภูมิภาคส่งที่ สพป.หรือ สช.จังหวัด ที่โรงเรียนของท่านสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2

  6 พ.ย. 2557 12:00:00 AM pongpeeraOPEC 
 • Announcement

  === แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนทุกแห่งที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

  สช.จะทำการสำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้โรงเรียนจัดทำจำนวน 2 ชุด การนำส่งแบบสำรวจให้นำส่ง สช. จำนวน 1 ชุด และ สพป./สช.จังหวัด แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


  หนังสือราชการ คลิ๊กที่นี่ แบบสำรวจครุภัณฑ์ คลิ๊กที่นี่

  4 พ.ย. 2557 12:00:00 AM pongpeeraOPEC 
 • Announcement

  แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง. เนื่องจากการประมวลผลของ อ.น.4 ประจำเดือน พ.ย.2557 ผิดพลาด หาก โรงเรียนใดที่ Download. อ.น.4 ไปก่อน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา18.00 น. ให้โรงเรียนดำเนินการ Download. อ.น.4 ที่แก้ไขแล้ว เพื่อประกอบการเบิกจ่ายอีกครั้ง

  2 พ.ย. 2557 12:00:00 AM pongpeeraOPEC 
 • Announcement

  การตรวจสอบนักเรียนพิการของเจ้าหน้าที่ สพป.และ สช.ในระบบ PSIS มีเหตุขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบนักเรียนพิการให้โรงเรียนได้ในขณะนี้ จึงขอให้โรงเรียนที่รับนักเรียนพิการในภาคเรียนที่ 2/2557 และประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน นำหลักฐานประจำตัวแสดงความพิการของนักเรียนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้โรงเรียนทำการแก้ไขการเบิกเงินในใบสำคัญรับเงิน (อ.น.4) เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายต่อไป

  31 ต.ค. 2557 12:00:00 AM pongpeeraOPEC 
 • Official

  ชื่อวุฒิการศึกษาของครู และวิชาเอก วิชาโท ตรวจสอบที่นี่

  11 เม.ย. 2557 12:54:08 AM ping97 
 • Announcement

  วิธีการและคู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบ PSIS V.2 คลิ๊กที่นี่

  3 เม.ย. 2557 10:15:16 AM ping97 
Sitemap